Algemene Voorwaarden Relatielessen

 

Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Definities
Artikel  2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 – Toepasselijkheid
Artikel  4 – Het aanbod
Artikel  5 – De overeenkomst
Artikel  6 – Herroepingsrecht
Artikel  7 – Kosten in geval van herroeping Artikel  8 – Uitsluiting herroepingsrecht Artikel  9 – De prijs
Artikel 10 – Cadeaubonnen
Artikel 11 – Conformiteit en garantie Artikel 12 – Levering en uitvoering Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


A
rtikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

V.o.f. Smeets-Joosten, handelsnaam: Relatielessen Maaseikerweg 82, 6006 AC Weert; Telefoonnummer: +31 (0)655794703
E-mailadres: info@relatielessen.nl
KvK-nummer: 13022748
BTW-identificatienummer: NL803662920B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Relatielessen en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Relatielessen en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Relatielessen zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Relatielessen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Relatielessen niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o  de prijs inclusief belastingen;
o  de eventuele kosten van aflevering;
o  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Relatielessen de prijs garandeert;
o  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o  de gedragscodes waaraan Relatielessen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Relatielessen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Relatielessen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Relatielessen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Relatielessen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Relatielessen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor

 

onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. Relatielessen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 2. het bezoekadres van de vestiging van Relatielessen waar de consument met klachten terecht kan;
 3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 4. c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 5. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Relatielessen deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dage Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Relatielessen bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakki Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Relatielessen retourneren, conform de door Relatielessen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkoms
 2. 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Relatielessen bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Relatielessen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Relatielessen kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Relatielessen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Relatielessen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Relatielessen geen invloed heeft;
 8. f. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 2. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 3. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 4. c. betreffende weddenschappen en loterij

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Relatielessen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Relatielessen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien Relatielessen dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Cadeaubonnen

 1. De consument kan in de webshop van Relatielessen een cadeaubon voor een activiteit kopen of die geen specifieke activiteit maar een bepaalde waarde vertegenwoordigt.
 2. De cadeaubon voor een specifieke activiteit kan enkel worden ingewisseld voor de op de cadeaubon vermelde activiteit.
 3. De cadeaubon die een bepaalde waarde vertegenwoordigt kan naar keuze worden ingewisseld voor de op de website vermelde activiteiten. De op de cadeaubon vermelde waarde wordt in dat geval in mindering gebracht op de normale prijs van de activiteit. De consument dient het resterende bedrag bij te betalen.
 4. Zodra de betaling voor het leveren van een cadeaubon door Relatielessen is ontvangen, wordt de cadeaubon door Relatielessen zo spoedig per e-mail toegestuurd. De consument dient deze cadeaubon zelf uit te printen (in kleur) en deze kleurprint kan worden ingewisseld voor aanvang van de activiteit.
 5. Als de consument een reservering maakt is de cadeaubon verzilverd. Verschijnt de consument vervolgens niet op de afgesproken datum is er door Relatielessen geen restitutie verschuldigd.
 6. De geldigheidsduur van de cadeaubon is 1 jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders is aangegeven.

De geldigheidsduur wordt op de cadeaubon vermeld.

 1. De cadeaubon mag niet worden doorverkocht. Wel mag de cadeaubon cadeau worden gedaan.
 2. De cadeaubon is voorzien van een uniek bonnummer. Dit nummer zal bij het verzilveren van de cadeaubon worden gecontroleerd om vervalsing te voorkomen. Alleen als het bonnummer gelijk is aan het nummer van de bestelde cadeaubon kan deze verzilverd worden.
 3. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. Relatielessen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Relatielessen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Relatielessen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Relatielessen kan doen gelden.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Relatielessen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Relatielessen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Relatielessen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

retourzending zijn voor rekening van Relatielessen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Relatielessen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Relatielessen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6

lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Relatielessen te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Relatielessen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Relatielessen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Relatielessen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Relatielessen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Relatielessen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Relatielessen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over deze Algemene Voorwaarden van Relatielessen, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.   info@relatielessen.nl